Log in
Foundation for Civil Society

Foundation for Civil Society

Dar es Salaam, Tanzania

B. Briefly describe how does your project addresses the KRA selected above.

MiDA Tanzania had two key results areas which are:-
1. Conservation and management of water sources in Gunyoda ward is enhanced by end of March,2012
2. Coordination of major water stakeholders in Mbulu district are strengthened by end of
March,2012.

Regarding the first key result MiDA Tanzania organized number of trainings to the Village Water User Committees in Gunyoda ward about their roles and the responsibilities, various techniques of managing water sources, and the The National water policy and the water sources management by-laws established.These trainings were conducted by experienced water and environmental officers from the Mbulu District Council and last but not least the village water users committees were taken to Karatu for exposure visit to one of the successful water projects in Tanzania called GYEWASU. This is one of the registered water boards in Tanzania owned by the community in Bashay village and it is operated by the communities themselves. The VWUC's in Gunyoda ward learned how the water bodies and/ or committees are established and do their responsibilities adequately. It is in this regard that the key result number one is adequately addressed by the project.


Another Key results areas MiDA Tanzania addressed through implementation of major activities is coordination meeting of major stakeholders in Mbulud district which was conducted in the district. This meeting brought together number of institutions namely Mbulu District Council heads of departments, Diocese of Mbulu Development Department, Mbulu Environmental Society (MBESO) and ALIDO (Agriculture and Livestock Development Organization) and the village leaders of the respective villages where the project was to be implemented. Through Stakeholders meeting we shared experiences, looked at the challenges together and planned together how we can tackle the water sources management challenges as this is a cross cutting issue. The institutions that were involved in the coordination meeting agreed that this forum is very important for exchange of ideas regarding environmental and water resources management in Mbulu districtand promised to continue holding similar sessions regularly. It is in this regard the conservation and management of the water sources in Gunyoda ward is enhanced hence achieving key result area number two of this project.

Mradi unakidhi maeneo ya ufadhili yaliyotajwa hapo juu kutokana na ukweli kwamba; umelenga na kukusudia kujenga uwezo wa Asasi za Kiraia katika kuelewa mchakato wa uandaaji mipango na bajeti ya maendeleo katika ngazi tofauti za Mamlaka za Serikali za Mitaa hususan katika; Vitongoji, Mitaa, Vijiji, Kata na Halmashauri ya Wilaya. Pia kuhimiza ushiriki wao katika michakato hiyo sambamba na kuelimisha na kuhamasisha wananchi kushiriki, kufuatilia na kutathmini ufanisi wa utekelezaji mipango na bajeti husika. Vilevile mradi utawezesha kujenga uwezo na uelewa wa Viongozi (Madiwani) na Watendaji wa ngazi za msingi katika Mamlaka za Serikali za Mitaa (Watendaji wa Vijiji na Kata) kuhusu mchakato wa uandaaji wa mipango na bajeti za maendeleo na kuzingatia umuhimu wa ushiriki na kushirikishwa AZAKi na wananchi katika michakato hiyo ili kutekeleza dhana na dhima ya utawala bora katika ngazi za jamii.
Mradi unalenga kuiwezesha jamii/ wanachi kuimarisha misingi ya utawala bora na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma kwa kujenga uwezo wa kufuatilia fedha na rasilimali za umma na pia kufanya zoezi la ufuatiliaji wa matumizi hayo ili kusimamia na kuwawajibisha watendaji katika sekta ya elimu Wilayani Mvomero na Morogoro Vijijini na kuongeza ufanisi na ubora wa sekta kwa ujumla.
We had election of ten representative members of 4 districts of Tanga region, named, Pangani, Handeni, Kilindi and Tanga City, further more there was election for parliament leaders (speaker, depute speaker, Secretary and depute Secretary) elected during this time in those districts mentioned above
In this project CODECOZ intends to continue with Awareness Raising program on Environmental management in West District of Zanzibar; the area which is highly devastated by environmental degradation. The project activities will include:-
1. Meetings for community leaders and
2. Open forums for the members of the community of the remaining 29 Shehias of the districts which were not covered in the previous project.

Further more the organisation intends to develop 5 years Strategic Plan which will enhance the organisations capability of performing day to day activities.
Mradi wetu unakidhi malengo kulingana na maeneo tuliyochagua:-

- Kulingana na tafiti za awali maeneo tuliyochagua kutekeleza mradi huu ngiyo tuliyoyakuta yana migogoro mingi ya ardhi na baada ya kuanza mradi huu migogoro imeanza kutatuliwa kulinganisha kwa taarifa za utekelezaji toka kwenye kata hizo

- Tumetoa mafunzo kwa kata mbili (2) kwa washiliki 40. tumewasaidia wanawake 2 wenye kesi tofauti kuhusu ardhi kuwapeleka kwenye shirika la Lindi Women Paralegal Aid Centre (LIWOPAC) linalojishughulisha na utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wanawake na watoto na wamesaidiwa na kufanikiwa kupata haki zao

Mradi wa Kujenga uwezo wa Jamii katika Kufuatilia Matumizi ya Fedha na Raslimali za Umma (PETS) za sekta ya barabara za Serikali za Mitaa katika Halmasahauri 6 za Wilaya/Manispaa za Mkoa wa Lindi unalenga na kukusudia kuongeza uwazi, uwajibikaji na utawala bora katika matumizi ya fedha na raslimali zinazotengwa na Serikali Kuu kwa Mamlaka za Serikali za Mitaa kupitia Mfuko wa Fedha za Barabara (Road Fund) kwa lengo la kuimarisha na kuboresha miundombinu ya barabara mijini na vijijini.

Mradi unakidhi eneo la ufadhili la Utawala Bora na Uwajibikaji kwa kuwa mradi utajihusisha zaidi katika kupata taarifa kuhusu ni kiasi gani cha fedha zimepokelewa na Mamlaka hizo kwa miaka miwili hadi mitatu iliyopita kuotoka Serikali Kuu. Kisha wadau waliojengewa maarifa na stadi za kufanya ufuatiliaji, ukusanyaji taarifa, uchambuzi wa taarifa zilizokusanywa na uandishi wa taarifa watatembelea miradi ya barabara iliyojengwa na/au kukarabatiwa kwa kutumia fedha hizo kati ya 3 hadi 5 kwa kila Halmashauri ya wilaya/Manispaa. Hatimaye taarifa zilizokusanywa kutoka kwa wananchi (jamii) walionufaika na miradi hiyo, watendaji wa serikali za mitaa, viongozi (Madiwani), Wakandarasi na wadau wengine wa maendeleo zitafanyiwa uchambuzi yakinifu. Rasimu za taarifa kutokana na uchambuzi zitaandaliwa kwa ajili ya kuhakikiwa na kuhaririwa ili hatimaye kufanyike mikutano ya mirejesho kwa wadau tofauti wa maendeleo waliopo katika Halmashauri husika ili kujionea mafanikio, mapungufu, changamoto na hatimaye kuibuliwa kwa mikakati ya pamoja ya kuhakikisha fedha na raslimali za umma zinatumika ipasavyo na kwa maslahi ya umma. Pia kuchochea upatikanaji wa habari na taarifa kuhusu miradi na shughuli za maendeleo kwa wananchi kutoka kwa viongozi na watendaji wa Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa kutumia mbao za matangazo, waandishi wa habari na vyombo vya habari kiujumla.

Kwa kufanya hivyo tunaamini kwamba ushiriki wa wananchi katika kufuatilia na kusimamia matumizi sahihi na bora ya fedha na raslimali za umma utaongezeka, kuimarika na kuboreka. Pia utendaji na uwajibikaji wa viongozi na watendaji wa serikali za mitaa vitaimarika, kuboreka na kuleta tija na mafanikio makubwa kwa wananchi kwa maendeleo endelevu ya vizazi vya sasa na vijavyo.
Mradi huu una malengo ya kujenga na kuongeza uwezo wa Asasi za Kiraia (AZAKi) za wilaya 5 za Mkoa wa Lindi za; Liwale, Ruangwa, Nachingwea, Kilwa na Lindi. Mradi unawezesha kujenga uwezo wa viongozi wa AZAKi katika uendeshaji na uendelezaji wa asasi zao kiufanisi kwa kufanya mafunzo kwa viongozi wa AZAKi kimuundo, kiutendaji na kiuendeshaji (Organizational Development). Mradi unawezesha viongozi kutambua dhana na dhima ya AZAKi kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya watu tangu wakati kabla ya ukoloni, wakati wa ukoloni, baada ya uhuru na hatimaye ndani ya mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Pia kuangalia Dira, Dhima, Malengo, Maadili na mambo mengine muhimu kwa ajili ya kuwezesha AZAKi kuendeshwa na kuendelezwa kwa ufanisi.

Vile vile mradi unalenga kuinua na kuboresha uelewa wa AZAKi na jamii kuhusu michakato mbalimbali ya kisera na maendeleo katika Mamlaka za Serikali za Mitaa. Michakato hiyo ni pamoja na uandaaji wa mipango na bajeti za maendeleo, utungaji wa sheria ndogondogo na utoaji wa maamuzi mbalimbali. Imedhamiriwa na kukusudiwa kwamba kwa kufanya hivyo itawezesha kuongeza na kuboreka kwa uelewa na ushiriki wa AZAKi na jamii kiujumla katika michakato husika ya kisera, kisheria na maendeleo kiujumla. Pia kuimarisha na kuboresha ushirikiano na mahusiano baina ya AZAKi kwa upande mmoja na Serikali kwa upande mwingine ili kuhakikisha kwamba wananchi wakiwa walengwa wakuu wa michakato yote wanawezeshwa kupunguza umaskini uliokithiri na kujiletea maendeleo endelevu.

Mradi huu unakidhi malengo muhimu ya eneo tulilochagua kwa sababu unalenga utoaji elimu wa haki za wanawake ambao ndio walengwa hasa wa mradi ikiwemo kuwashirikisha katika mipango mbalimbali ya maendeleo
The Project: Awareness Raising on Old Age Policy of 2003 to Old Age people at Themi ya Simba village addresses the KRA by raising awareness on the existence of old age policy to the old people and community at Themi ya Simba village so that, they can be able to engage in advocating for changes of policies that affect their well being so that what is required by the old age policy of 2003 is effectively implemented in achieving the expected result that address old aged people concern.
Kwa kuwafundisha viongozi na wanachama juu ya Utawala Bora tutakuwa tumejenga uwezo wa viongozi na wanachama wa asasi. Hii inajumuisha kujua jinsi ya kuanzisha na kuendesha Asasi, kuchanganua na kuandika miradi kwa ajili ya maendeleo ya Asasi pamoja na kuelewa kwa undani juu ya utunzaji na usimamizi mzuri wa fedha na mali za asasi.
We had election of ten representative members of 4 districts of Tanga region, named, Mkinga, Korogwe, Lushoto, and Muheza. either parliament leaders (speaker, depute speaker, Secretary and depute Secretary) elected during this time in those districts mentioned above
Kuhamasisha wananchi ili kuinua uelewa wao juu ya kuhifadhi misitu na vyanzo vya maji ni maswala ya Sera.Mradi huu ulilenga kutoa mafunzo kwa wananchi ili wawe na uelewa kwamba kuhifadhi misitu kutawaondoa katika umaskini uliotopea.
The project addressed the key results through capacity building trainings, for organisational staffs, members and volunteers (19 in total), focused on Vision, mission and organizational structure; Principles of good governance and accountability; How to prepare a Strategic plan; drafting TOR and Contract document for designing Financial, Human resources, Procurement, code of ethics and M&E Tools; Lobbying and Fundraising techniques; and Financial management.
Kwa kuwafundisha viongozi na wanachama juu ya uandikaji wa mchanganuo wa Miradi. Uwzo wa shirika utakuwa umeongezeka juu ya jinsi ya kuandika michanganuo wa miradi


Morogoro Morogoro Kata 29 wanachama 22
Mradi umewezesha viongozi wa sehemu husika na ngazi mbalimbali kujua wajibu wao kama viongozi, na lengo zima la kuwa kiongozi ni kuwatumikia wananchi na sio kwa manufaa yao binafsi.
Mradi huu unakidhi malengo muhimu ya eneo tulilochagua kwa sababu inalenga utoaji elimu juu ya haki za kiraia hasa wanawake ambao ndio walengwa hasa wa mradi,uwajibikaji wa viongozi wa vjiji ,kata na wilaya ikiwa ni pamoja na kuwashirikisha wanawake katika mipango mbalimbali ya maendeleo
Impowering Citizens to participate in decision making process so that to hold government accountable in Korogwe and Muheza District, further more we used citizen score card to evaluate and monitor the services providing by government in Korogwe and Muheza district, specifically in health and education sector
Kwa kuwafundisha viongozi na wanachama juu ya dhana ya utawala bora na uendeshaji wa asasi tumekidhi maeneo tuliyochagua
Kuhamasisha wananchi ili kuinua uelewa wao juu ya umuhimu wa kuhifadhi misitu na maendeleo yanayotokana na shughuli za uhifadhi ni maswala ya Sera. Mradi huu umelenga kutoa mafunzo kwa wananchi ili wawe na uelewa kwambakuhifadhi mazingira kutawaondoa wao katika umaskini uliotopea.
« Previous questionNext question »

« Back to report