Log in

/ASGOHES/projects: English: WI00056ACC97883000022762:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

MIRADI ILIYOTEKELEZWA NA ASGOHES

1. Mradi wa kuibua changamoto zinazowakabili wazee katika wilaya ya Muheza(Sensitization creation) 2006-2008.

Mradi huu ulitekelezwa katika wilaya ya Muheza ukizijumlisha kata za Mbaramo, Magila na Masuguru, ambapo katika vijiji vya Majembe, Mafleta,Mbaramo na Estate; jamii ilipewa elimu kupitia sanaa; mikutano na makongamano ambapo katika makongamano vijana na wazee walipata fursa ya kujadili changamoto zinazowakabili wazee na pia wajibu wa jamii na serikali za mitaa, serikali kuu na halmashauri zilizowekewa bayana wajibu na majukumu yao katika kuboresha maisha ya wazee kwa mujibu wa sera ya Taifa ya wazee.

2. Mradi wa vita dhidi ya VVU/UKIMWI kwa wazee 2007-2009.

Ukizingatia wazee ni kundi liliohatarini kusahaulika na jamii kabisa, ASGOHES, ilitekeleza mradi wa VVU/UKIMWI dhidi ya wazee, ambapo mpaka kumalizika kwa mradi katika awamu ya kwanza, jumla ya wazee 1505 walinufaika na mradi kwa kupata elimu juu ya kuwatunza wagonjwa wa UKIMWI majumbani. Kata zilizonufaika na mradi huu ni Mbaramo, Magila, Masuguru; katika vijiji vya Jembe na Mafleta. Aidha katika kata ya Masuguru shughuli za mradi zilijumuisha wazee wengi zaidi.

3. Mradi wa kuhudumia wazee majumbani 200-2009.

Mradi huu ulitekelezwa kwa kuwapatia huduma za mahitaji ya kibinadamu kama chakula, n.k. Pia ASGOHES ilitekeleza kazi ya ukarabati wa makazi ya wazee katika kijiji cha Jembe-Sega.

Mradi huu ulitekelezwa kwa njia ya kujitolea ambapo vijana ambao ni wanachama kutoka katika Shule za Sekondari walijitolea kuwahudumia wazee wapatao 257.

Wazee waishio katika mazingira magumu walinufaika na mradi huu. Aidha katika mradi huu ASGOHES iliibua changamoto nyingine zinazowakabili wazee kama kubaguliwa katika baadhi ya huduma za jamii ikiwemo afya.

4. Mradi wa elimu ya Ujasiriamali kwa wazee na mfano kwa vitendo 2009.

ASGOHES baada ya kutoa elimu ya ujasiriamali kwa wazee, kwa kushirikiana na wazee 30 katika kitongoji cha Jembe, kata ya Magila; kilianzisha bustani ya mbogamboga ikiwa na lengo la kuongeza kipato kwa wazee na pia kutoa elimu ya kilimo cha mbogamboga kwa wazee wengine kutoka vijiji vya jirani.

Baada ya mradi kuimarika ASGOHES iliuacha uendelee kusimamiwa na kuendelezwa na wazee wenyewe.

Mradi huu ulivutia wazee wengi kutoka katika maeneo mengine ambao walipata elimu kwa njia ya vitendo juu ya kujiongezea kipato na kwa njia ya bustani za mbogamboga kwa kutumia mabonde yaliyopo yenye rutuba katika maeneo yao.

PROJECTS implemented by ASGOHES

1. Project to explore the challenges facing the elderly in the district of Muheza (sensitization creation) from 2006 to 2008.

This project was implemented in the districts of Muheza you zijumlisha counties Mbaramo, Magila and callousness, where the villages of shovels, Mafleta, Mbaramo and Estate, the community was given education through art, meetings and conferences where the rallies young and old had an opportunity to discuss challenges facing the elderly and also the responsibility of communities and local government, central government and council zilizowekewa clear roles and responsibilities in improving the lives of older people in accordance with the policy of the State of the elderly.

2. Project of the war against HIV / AIDS on the elderly from 2007 to 2009.

Considering the elderly are a group liliohatarini forgotten by society at all, ASGOHES, implemented a project on HIV / AIDS against the elderly, which until completion of the project in the first phase, generally the elderly in 1505 had benefited from the project to get educated about caring for AIDS patients at home. Cut zilizonufaika this project is Mbaramo, Magila, callousness, in villages and Mafleta Jembe. Either cut the corn in the project activities included more elderly.

3. Project to cater for the elderly at home 200-2009.

This project was implemented to provide services to human needs like food, etc. Also ASGOHES implemented the work of repairing the homes of elderly in the village of Jembe-Sega.

This project was implemented by means of which the young volunteers who are members from secondary schools were about 257 volunteers serving the elderly.

Elderly people living in difficult circumstances, they benefit from this project. Also in this project sparked ASGOHES other challenges facing the elderly as discrimination in some public services including health.

4. Entrepreneurship education project for the elderly and practical model for 2009.

ASGOHES after delivering entrepreneurship education for the elderly, in conjunction with 30 elders in the neighborhood of Jembe, Ward Magila, created a vegetable garden with a view to increasing incomes for the elderly and also provide education for elderly farming of vegetables, from villages neighborhood.

After the improvement project ASGOHES iliuacha continue to be managed and developed by the elderly themselves.

The project attracted many older people from other areas who had received education on practical ways to increase their income through vegetable gardens with fertile valleys present in their areas.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

omega
May 2
Google Translate
August 10, 2011
PROJECTS implemented by ASGOHES – 1. Project to explore the challenges facing the elderly in the district of Muheza (sensitization creation) from 2006 to 2008. – This project was implemented in the districts of Muheza you zijumlisha counties Mbaramo, Magila and callousness, where the villages of shovels, Mafleta, Mbaramo and Estate, the community was given education through art, meetings and conferences where the rallies young and old had...
Google Translate
May 28, 2011
PROJECTS AND ASGOHES ILIYOTEKELEZWA – 1. Project visually chanagamoto facing the elderly in Muheza district (sensitization creation) 2006-2008. – This project was implemented in the districts of Muheza you zijumlisha wards Mbaramo, Gila and callousness, where the villages of hoes, Mafleta, Mbaramo and Estate; community acquired knowledge through art, meetings and conferences where the conventions young and old had an opportunity to...
This translation refers to an older version of the source text.