Log in

/isw: English

BaseEnglish
ISANGE IWACU – IRIBURIRO: DUKORA IBIHANGANO MU BIRERE – Urakaza neza muri ISANGE IWACU ,Abenshi mu Bantu bazi neza ko igihingwa cy’itwa insina cyera igitoki bakakirya cyangwa bakengamo urwagwa bikarangira,ari ko twe ISANGE IWACU si uko tubibona kubera ko icyo gihingwa ni ingandura rugo kuko tukivana mo ibihangano byinshi...(Not translated)Edit