Log in

Translations: Kinyarwanda (rw): Translators: ntango (ntango)

Name ntango (ntango)
Last update June 28, 2011
Translations 217
Votes 218

Latest translations

Internal IDBaseKinyarwandaTranslatorTime Created
widget:news:feeds:include_linkAdd a link to this website on your home page?Shyira uyu muyoboro kuri paji ibanza y'urubuga rwawe?ntangoJune 28, 2011
widget:news:feeds:confirm_removePlease confirm what you would like to do with existing news from {url}:Emeza ibyo ushaka gukoresha amakuru atangwa n'uyu murongo {url}:ntangoJune 28, 2011
widget:news:feeds:confirm_remove_titleConfirm Remove WebsiteEmeza gusiba urubugantangoJune 28, 2011
widget:news:feeds:instructionsIf your organization has another website, blog, or Facebook page, enter its web address in order to automatically include news updates on your Envaya website.Niba ikigo cyawe gifite urundi rubuga, ipaji ya facebook cyangwa twitter, ushyire aderesi yurwo rubuga kugirango amakuru avuye kuri envaya yishyireho.ntangoJune 28, 2011
widget:news:manage_updatesManage News UpdatesTunganya amakuru yawentangoJune 28, 2011
widget:news:emptyThis organization has not yet written any news updates.Iki kigo ntawo kirandika amakuru agezweho.ntangoJune 28, 2011
widget:projects:labelYour organization's projects:Imishinga y'ikigo cyawentangoJune 28, 2011
widget:history:helpFor example, how it was started and its major achievements.urugero, ni gute ikigo cyawe cyatangiye ndetse n'iby'ingenzi kimaze kugeraho.ntangoJune 28, 2011
widget:draftnot yet publishedntabwo birabikwantangoJune 28, 2011
widget:emptyThis organization has not yet written its %s page.Iki kigo ntikiriyandikisha %s paji yacyo.ntangoJune 28, 2011
widget:add_section_linkAdd another section...Shyiraho ikindi gice...ntangoJune 28, 2011
widget:addAdd PageShyiraho ipajintangoJune 28, 2011
widget:add_linkAdd another page...Shyiraho iyindi paji...ntangoJune 28, 2011
widget:duplicate_nameThat page address is already being used. Please choose another address, or %s to edit the existing page.Iyi aderesi ya paji irimo gukoreshwa. Usabwe gushaka indi aderesi, cyangwa %s guhindura paji isanzwe.ntangoJune 28, 2011
widget:bad_namePlease enter an address for this page using letters (a-z), digits (0-9), dashes (-), or underscores (_).Usabwe kwandika aderesi y'iyi paji mu nyuguti (a-z), imibare (0-9), utunyerezo (-), cyangwa udukubo (_).ntangoJune 28, 2011