Log in

Translations: Kiswahili (sw): register

90 / 90
BaseKiswahili
1. Qualification1. UstahikiEdit
2. Create account2. Umba akauntiEdit
3. Set up homepage3. Tengeneza ukurasa mkuuEdit
Register for EnvayaJiandikishe kwenye EnvayaEdit
The email address '%s' does not appear to be a valid email address.Anwani ya email '%s' haionekani kuwa sahihi.Edit
Somebody has already registered that username.Jina lile la mtumiaji limeshatumiwa.
(This translation refers to an older version of the source text.)
Edit
Your username must be a minimum of {min} characters long.Lazima jina lako la mtumiaji liwe angalau tarakimu {min}.Edit
The password must be a minimum of {min} characters long.Lazima neno la siri liwe angalau tarakimu {min}.Edit
Sorry, the username "%s" is invalid because it contains the character "%s". Please choose a username using only the following characters: a-z 0-9 - _Samahani, jina la mtumiaji "%s" haliruhusiwi kwa sababu lina tarakimu "%s". Tafadhali uchague jina la mtumiaji litumialo tarakimu zifuatazo tu: a-z 0-9 - _Edit
Sorry, the username "%s" is invalid. Please choose a username that begins with a letter (a-z).Samahani, jina la mtumiaji "%s" haliruhusiwi. Tafadhali uchague jina la mtumiaji lianzalo na tarakimu a-z.Edit
Sorry, the username "%s" is invalid. Please choose another.Samahani, jina la mtumiaji "%s" haliruhusiwi. Tafadhali uchague jingine.Edit
You are currently logged in as {name}.Kwa sasa, umefungua kama {name}.Edit
In order to register a new account, you must log out.Ili kuandikisha akaunti mpya, lazima uondoke.Edit
Welcome to Envaya! In just a few minutes, your organization will have a website of its own, for free, where you can share news about your projects and let everyone know about your work.Karibu katika Envaya! Baada ya dakika chache tu, shirika lako litakuwa na tovuti, ambapo utaweza kugawa habari kuhusu miradi yako na kuwaambia watu kuhusu kazi yako.Edit
First, we need to check whether your organization qualifies to use Envaya. Envaya will verify these qualifications before making your website accessible to the public.Kwanza, tunahitaji kuhakikisha shirika lako linastahiki kutumia Envaya. Envaya itathibitisha mastahiki haya kabla ya kuchapisha tovuti yako hadharani.Edit