Log in

/Uboma/history: English: WI00009014B0A41000055675:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

KUHUSU UBOMA.

Utawala Bora kwa Maendeleo (UBOMA) ni asasi isiyo ya kiserikali, isiyolenga kupata faida binafsi iliyoanzishwa mwaka 2009 na kusajiliwa Machi 26’ 2010 na Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia na watoto kwa hati yenye namba OONGO 3798.

 UBOMA ilianzishwa kwa lengo la kupigania upatikanaji wa maendeleo endelevu kwa jamii ili kuona kwamba siku moja jamii ya kitanzania inaishi ikiwa bora katika kila sekta. Katika kulitimiza hili, Uboma ilifanya utafiti mdogo kuhusu wavuvi na maisha yao katika kata za Kibirizi na Katonga na haya hapa chini.

HALI IKOJE KIBIRIZI NA KATONGA?

Wakazi wa Kibirizi na Katonga ni miongoni mwa wananchi wengi masikini wa mkoa wa Kigoma wanaoishi chini ya dola moja kwa siku. Licha ya kujishughulisha na uvuvi na           kuzungukwa na Ziwa Tanganyika lenye Samaki, Dagaa na rasilimali anuai ambazo ni malighafi adhimu na inayohitajika kote       Tanzania na nchi za nje; bado wengi wao     wameendelea kuishi katika lindi la             umasikini wakikabiliwa na ukosefu wa huduma bora za Afya, Elimu bora na miundombinu duni ya umeme maji na barabara.

Pamoja na hali hii, wananchi hawa wamekuwa wakichangia pato la taifa kupitia kodi na ushuru wa bidhaa kila wanapotoka ziwani   kuvua samaki au dagaa. Wakati mwingine   hulilipa hata jeshi la Ulinzi la Tanzania (JWTZ) kiasi cha Tsh 10,000 kila mwezi ili   liwalinde na majambazi wanapokuwa katika uvuvi     Ziwani nyakati za usiku! Hili ni jambo la ajabu kwa kuwa jeshi linaendeshwa kwa kodi za   watanzania na Ulinzi ni jukumu lake la msingi.

 

Katika uchunguzi wake UBOMA imefanikiwa kuongea na wavuvi kadhaa wa Kibirizi na     Katonga kuhusu jinsi wanavyoshirikishwa katika mipango mbalimbali ya maendeleo ya kijamii katika kata zao na ile ya kuboresha sekta ya Uvuvi, aidha kama wanafahamu haki yao ya kushiriki katika   upangaji wa         viwango vya ushuru kisha kupatiwa taarifa ya                 makusanyo na matumizi na mamlaka         zinazohusika (Halmashauri). Jibu lilikuwa     hapana.

 

Wavuvi wote waliohojiwa wameeleza       kutofahamu na kwamba wanachojua serikali wanakusanya fedha zao kwa ajili ya   uendeshaji wa shughuli mbalimbali za     kiserikali. Hali hii ndiyo iliyoisukuma UBOMA kuandaa Mafunzo ya Usimamizi wa         Rasilimali za sekta ya uvuvi kwa wavuvi na wadau muhimu wa sekta hii ili kuhakikisha           zinawanufaisha na hivyo kuinua uchumi wa jamii ya wavuvi ikiwa ni pamoja na kuboreshwa kwa huduma za kijamii.

 

 

ABOUT Boma.

Good Governance for Development (Boma) is a non-governmental organizations, private isiyolenga profit founded in 2009 and registered March 26 '2010 by the Ministry of Community Development Gender and Children with a number of documents OONGO 3798.

Boma was established to fight for access to sustainable development for society to see that one day the Tanzanian community crowded as the best in each sector. In this carry, the home did little research about the fishermen and their lives in the county of Kibirizi and Katonga this below.

What is the situation KIBIRIZI NA KATONGA?

Residents of Kibirizi and Katonga is among the majority poor in the Kigoma region living on less than one dollar a day. Besides dealing with fishing and surrounded by Lake Tanganyika with Fish, Seafood and resource diversity that is raw a rare and needed throughout Tanzania and abroad, yet most of them have continued to live in the pit of poverty they suffer from a lack of quality services in health, education quality Poor electricity and water infrastructure and roads.

Despite this, these people have contributed to national income through taxes and tariffs on all products when they leave the lake to catch fish or seafood. Sometimes it lilipa Even the Defense of Tanzania (TPDF) amounting to Tsh 10,000 per month to liwalinde robbers are still at Ziwani fishing at night! This is a wonderful thing to have soldiers being held by Tanzanian taxes and defense is its primary role.

In his investigation Boma successfully talk to the fishermen several Kibirizi and Katonga about how the soundtrack in the various programs of social development in their wards and that of improving the fishing industry, either as they know their right to participate in setting standards of duty and for information the collection and use by relevant authorities (councils). The answer was no.

All fishermen interviewed have expressed ignorance and that they know their government to collect money for the operation of governmental activities. This is iliyoisukuma Boma prepare Supervisory Training Resources for the fishing industry and fisheries sector's key stakeholders to ensure zinawanufaisha and thus improve the economy of fishing communities, including improved social services.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
August 23, 2011
ABOUT Boma. – Good Governance for Development (Boma) is a non-governmental organizations, private isiyolenga profit founded in 2009 and registered March 26 '2010 by the Ministry of Community Development Gender and Children with a number of documents OONGO 3798. – Boma was established to fight for access to sustainable development for society to see that one day the Tanzanian community crowded as the best in each sector. In this...