Fungua

/pg/register: Kiswahili

AsiliKiswahili
Warning: CAPS LOCK is onAngalia: Unatumia CAPS LOCK sasaHariri
click herebonyeza hapaHariri
SwahiliALLIANCE FOR SOCIAL CHANGE { UMAKI } ni shirika lisilo la kiserikali na watu wake wa kujitolea ni 1. KENETH MKATA 2. MOHAMED KIZERU 3. MWANAIDI SALIMUHariri
Click the button below to create your account.Bonyeza kitufe hapo chini kuumba akaunti yako.Hariri
Create accountUmba akauntiHariri
To register an organization, %s.Kuandikisha shirika, %s.Hariri
Choose a password for your account:Chagua neno la siri kwa akaunti yako:Hariri
Enter the password again to confirm:Ingiza neno la siri tena kuthibitisha:Hariri
Your password must be at least {min} characters long.Lazima neno lako la siri liwe angalau tarakimu {min}.Hariri
Remember this password and keep it secure.Kumbuka neno hili la siri na ulilinde.Hariri
Enter your mobile phone number if you have one.Ingiza namba yako ya simu ya mkononi kama unayo.Hariri
If you have multiple phone numbers, separate them with a comma.Kama ukiwa na zaidi ya namba moja, zigawanye na koma.Hariri
Register for EnvayaJiandikishe kwenye EnvayaHariri
Enter your email address:Ingiza anwani yako ya email:Hariri
If you don't have an email address, leave this blank.Ikiwa huna anwani ya email, iache tupu.Hariri