Injira

/yc1994/news: Kinyarwanda: WIylWqPoPpIgSOXHCi40qrfl:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base ((ururimi rutazwi)) Kinyarwanda

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe