Injira

/patna-org/news: Kinyarwanda: WIqpeCZYZbOcTkXiSjOq7cf7:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base ((ururimi rutazwi)) Kinyarwanda

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe