Injira

/iep/team: Kinyarwanda: WI00062812CCF4F000067301:content

« Inyuma   ·   Ahakurikira »
Base ((ururimi rutazwi)) Kinyarwanda

 

 

(Not translated)

Kugirango ugire icyo uhindura kubyo wasemuye, ugomba kwinjira mu rubuga Injira · Iyandikishe