Log in

/ndanda/history: English: WI000040B8037E2000004288:content

« Previous   ·   Next »
Base (Swahili) English

CHIMBUKO LA KIKUNDI CHA WANAHARAKATI WA ELIMU, MAZINGINA NA AFYA (WEMA)

Asasi ya kiraia ya "Wanaharakati wa Elimu, Mazingira na Afya", kwa kifupi, WEMA ni asasi iliyoanza shughuli zake mwezi Januari 2008. Kikundi cha WEMA kimeanzishwa baada ya kusoma machapisho mbalimbali yanayotolewa na shirika la hiari la HakiElimu. Taarifa nyingi za HakiElimu zinazungumzia juu ya matatizo yanayojitokeza katika elimu. Ukweli wa taarifa za tafiti zao umegusa hali halisi ya matatizo yanayojitokeza katika vijiji vilivyopo Kata ya Mwena. Baada ya kubaini ukweli huo, Wana-WEMA kwa pamoja waliamua kuunda kikundi ili kuwa na nguvu ya pamoja kuwezesha kutoa msukumo kwa jamii kwa lengo la kuchochea mabadiliko katika nyanja ya elimu, afya, uchumi na utunzaji wa mazingira. Harakati za HakiElimu za kuleta mabadiliko katika elimu,ndizo zilizozaa mtandao wa Marafiki wa Elimu nchini. Kikundi cha WEMA ni miongoni mwa vikundi vilivyoundwa kupitia mtandao huo wa Marafiki wa Elimu.

Wanaharakati wa mtandao wa Marafiki wa Elimu ni mtu yeyote ambaye anadhani kuwa, akijiunga na Marafiki wa Elimu anaweza kusukuma mbele mabadili katika elimu hapa nchini. Kwa mtazamo huo kujiunga na mtandao huo ni jambo la hiari, unaweza kujiunga kama mtu binafsi au kama kikundi. Matatizo makubwa yaliyowasukuma wana-WEMA wakafanya maamuzi ya kuanzisha kikundi ni pamoja na kutoridhishwa na mazingira ya shule nyingi za msingi hasa kwa upande wa majengo, vitabu, na taaluma kwa jumla. Kadhalika, hali duni ya ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya kidato cha nne, hali inayochangiwa na kushuka kwa ari ya wanafunzi kujisomea vitabu, pamoja na hali ya matumizi mabaya  ya fedha zinazotumwa vijijini kwa ajili ya miradi ya kijiji.

Kata ya Mwena ina shule za msingi zipatazo saba na sekondari nne ikiwemo shule moja ya binafsi inayomilikiwa na madhehebu ya dini, na shule moja ya A'level. Pamoja na kuwepo wanafunzi wengi wanaohitimu kidato cha nne, idadi ya wanafuzi wanaoendelea na masomo ya kidato cha tano ni ndogo sana. Ubora wa elimu umeshuka kwa kiwango kikubwa kutokana na sababu mbalimbali. Pamoja ya kwamba hali inaonekana wazi, lakini hakuna mwenye ujasiri wa kusema kinachotokea. Kikundi cha WEMA kimeazimia kuikumbusha jamii juu ya wajibu wake.

Katika hatua ya awali anaanza kushughulikia; mazingira, afya, uchumi, na kisha baada ya kazi kuwajumuike pamoja kucheza michezo. Kwa upande wa mazingira, wana-WEMA wameshuhudia jinsi mazingira yalivyoharibiwa katika maeneo mbalimbali, pia hata dalili za kutokea jangwa zinaonekana wazi. Wana-WEMA wanaamini kuwa ili kukabiliana na uharibifu wa mazingira nguvu ya pamoja inahitajika.

Hali katika afya haina tofauti na hali ya mazingira. Wenye jukumu la kuelimisha jamii juu ya afya za wananchi, hawatekelezi jukumu lao. Wana-WEMA wanaamini kwa kutumia nguvu ya kikundi na kuwashirikisha wananchi, wanaweza kukabiliana na matatizo yanayohusiana na afya.

Ili jamii iweze kumudu kufanya mambo muhimu katika maisha inahitaji kuwa na uchumi mzuri. Lakini kwa sasa, hali ya maisha ya wananchi ni mbaya. Wananchi wanaonekana dhahiri kuwa wamelemewa na umaskini wa kipato. Hali hiyo ndiyo inawapa nguvu wana-WEMA kwa kuamini kwamba jamii ikitambua malengo, dira na dhamira ya WEMA, hakuna sababu ya kutokuwa na maisha bora kwa kila mwananchi. Kinachohitajika ni kufanya maamuzi ya dhati ya kupambana na vikwazo vya maendeleo.

 

 

 

 

ORIGINS OF THE GROUP OF EDUCATION activists, MAZINGINA AND HEALTH (EMA)

Civil society groups of "activists of Education, Environment and Health", in short, the good is the organization started its operations in January 2008. Founded after a group of good reading various publications provided by the voluntary organization of HakiElimu. HakiElimu many reports speak of sweeping problems in education. The truth of the statement of their research has touched the reality of the problems happening in the villages located Ward spoke. After identifying the fact that time-good sons together they decided to form a group to have shared power to enable the community to provide inspiration for the purpose of triggering changes in the fields of education, health, economy and environmental protection. HakiElimu movement of reform in education, are zilizozaa network of Community Education in the country. Ema Group is among the group made through a network of Community Education.

Activists of the network of Community Education is anyone who thinks that, he joined the Friends of Education is able to push forward change in education in the country. With a view to joining the network is voluntary, you can join as individuals or as a group. Yaliyowasukuma have serious problems-good they make the decision to set up a group to include reservations and conditions of many primary schools especially in terms of buildings, books, and professionalism in general. Likewise, poor achievement of students in Form Four examinations, inayochangiwa conditions and declining morale of students reading books, including misuse of state funds for zinazotumwa rural village projects.

Menna County elementary school has about seven and four secondary schools including a private one owned by religious sects, and one school of A'level. Although there are many students who qualified fourth form, the number of students who continue to form five subjects is too small. Quality of education has dropped significantly due to various reasons. Despite that situation seems clear, but none daring to say what is happening. Group kimeazimia reminded me of the good society on its role.

In the initial stage starts at address, environment, health, economy, and then after work kuwajumuike together playing games. In terms of environment, children have witnessed how-good yalivyoharibiwa environment in various areas, also with symptoms of possible desert seem clear. Sons-good to believe that in order to combat environmental degradation with power is needed.

The situation is no different in health and environmental conditions. With the responsibility of educating the community about the health of citizens, not agents of their responsibility. Sons-good are believed to use the power of the group and involving the public, they can deal with problems relating to health.

To the community can afford to do important things in life requires a good economy. But for now, the quality of life of citizens is bad. Men definitely seem to have weighed down by poverty. This situation gives them the power they have is-good to believe that society Recognising goals, vision and commitment to good, no reason for not having a better life for every citizen. What is needed is making sincere anti-sanctions development.


In order to edit translations, you need to log in. Log in · Register

Translation History

Google Translate
October 17, 2010
ORIGINS OF THE GROUP OF EDUCATION activists, MAZINGINA AND HEALTH (EMA) – Civil society groups of "activists of Education, Environment and Health", in short, the good is the organization started its operations in January 2008. Founded after a group of good reading various publications provided by the voluntary organization of HakiElimu. HakiElimu many reports speak of sweeping...